STANOVY OBČIANSKEHO ZDRUŽENIA

Článok 1
Názov a sídlo

1.1 Názov občianskeho združenia: UGI
1.2 Sídlo občianskeho združenia: Švermova 15149/36, 97404 Banská Bystrica

Článok 2
Ciele

2.1 Cieľom združenia je:

Podpora a rozvoj psychomotorického vývoja a pohybových zručností detí a mládeže.
Podpora a rozvoj spoločenskej komunikácie detí a mládeže.
Vzdelávanie a výchova mládeže a detí, podpora a napomáhanie pri organizácií súťaží.
Podpora a rozvoj vzdelávania telesne a mentálne postihnutých detí, dorastu a dospelých.
Podpora a rozvoj existujúcich, nových i alternatívnych foriem vzdelávania pre deti a mládež.
Podpora a rozvoj realizačných aktivít smerujúcich k rozvoju a skvalitneniu vzdelávania.
Podpora a rozvoj vzdelávania v oblasti fyzioterapie.
Podpora a rozvoj integrácie hendikepovaných detí.
Podpora a rozvoj poskytovania služieb formou špeciálnej pedagogiky.
Podpora a rozvoj rodičov v oblasti zdravého smerovania detí.

2.2 Za účelom naplnenia tohto cieľa bude občianske združenie najmä
– organizovať a zabezpečovať výchovno-vzdelávacie, športové, spoločenské a kultúrne aktivity a podujatia, semináre a školenia,
– realizovať publikačné a konzultačné aktivity,
– presadzovať legislatívne zmeny na regionálnej a celoštátnej úrovni a
– uskutočňovať iné podporné aktivity.

Článok 3
Členstvo

3.1 Členstvo v združení je dobrovoľné. Členom môže byť každá fyzická a právnická osoba, ktorá súhlasí so stanovami združenia.
3.2 Členstvo v združení vzniká prijatím člena príslušným orgánom na základe žiadosti uchádzača o členstvo.
3.3 Členovia združenia majú právo:
– podieľať sa na činnosti združenia,
– voliť a byť volení do orgánov združenia,
– obracať sa na orgány združenia s námetmi a sťažnosťami a žiadať o stanovisko,
– byť informovaný o činnosti a o rozhodnutiach orgánov združenia.
3.4 Členovia združenia majú povinnosti
– dodržiavať stanovy združenia,
– pomáhať pri plnení cieľov združenia a aktívne sa podieľať na jeho práci,
– podľa svojho svedomia, rozsahu svojich možností a schopností pomáhať orgánom združenia,
– platiť členské príspevky,
– ochraňovať a zveľaďovať majetok združenia.
3.5 Zánik členstva
– vystúpením – členstvo zaniká dňom doručenia písomného oznámenia člena o vystúpení zo združenia, alebo dňom ústneho vyhlásenia o vystúpení na zasadnutí najvyššieho orgánu
– úmrtím fyzickej osoby, resp. zánikom právnickej osoby,
– zánikom združenia,
– vyškrtnutím z dôvodu nečinnosti člena,
– vylúčením najvyšším orgánom združenia, ak člen opätovne porušuje členské povinnosti, alebo z iných dôležitých dôvodov.

Článok 4
Orgány združenia

4.1 Orgánmi združenia sú
– najvyšší orgán – Členská schôdza
– štatutárny orgán – Predseda

4.2 Najvyšší orgán
– schvaľuje stanovy, ich zmeny a doplnky
– volí a odvoláva všetky ostatné orgány, vrátane štatutárneho orgánu
– schvaľuje plán činnosti a výročnú správu, schvaľuje rozpočet a správu o hospodárení
– schvaľuje prijatie nových členov, pokiaľ túto funkciu nedelegovalo inému orgánu
– rozhoduje o zániku združenia zlúčením s iným občianskym združením alebo dobrovoľným rozpustením.
– schádza sa minimálne raz do roka. Zvoláva ho štatutárny orgán, a to najmenej 10 dní vopred
– najvyšší orgán tvoria všetci členovia združenia.
4.3 Najvyšší orgán je uznášaniaschopný, ak sa ho zúčastní nadpolovičná väčšina všetkých členov.
4.4 Štatutárny orgán zabezpečuje a riadi činnosť združenia medzi jednotlivými stretnutiami najvyššieho orgánu.
4.5 Funkčné obdobie štatutárneho orgánu sú 5 rok/y.
4.6 Štatutárny orgán koná v mene združenia tak, že ku svojmu menu uvedie svoju funkciu, názov združenia a vlastnoručný podpis.

Článok 5
Zásady hospodárenia

5.1 Združenie hospodári s hnuteľným a nehnuteľným majetkom.
5.2 Zdrojmi majetku sú: členské príspevky, dary od fyzických osôb, dotácie a granty od právnických osôb alebo orgánov verejnej správy.
5.3 Občianske združenie môže vyvíjať doplnkovú podnikateľskú činnosť v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi, z ktorej zisk bude použitý na rozvoj cieľa a činností združenia.